Sous-main Kia

sous_main_Kia_whynot-communication

Sous-main Kia

____________________________________________________________________

Sous-main de bureau avec calendrier pour Kia.
En collaboration avec Takoma

____________________________________________________________________

Client : Takoma
Année : 2014